Salgsbetingelser

FL Staudemåtter - Salgsbetingelser

Udseende og beskrivelse

FL Staudemåtter er et samarbejde mellem Leopolds Rullegræs og Florum.dk.

FL Staudemåtter dyrkes efter præcise og gennemprøvede standarder.  Vi vil yde den bedst mulige indsats for at sikre, at de bestilte staudemåtter når frem til kunden i optimal stand. FL Staudemåtter er et naturprodukt, som skifter udseende efter sæson, vejrlig og voksestedets særlige forhold. I hele produktionsprocessen og i den efterfølgende kvalitetskontrol satses der på at frembringe meget ensartede staudemåtter på samme høje kvalitetsniveau som vores øvrige produkter. Da måtterne er et naturprodukt, må man dog forvente mindre variationer i planteudtrykket fra den ene levering til den næste, blandt andet på grund af skiftende vejrforhold og årstidernes gang. Derfor opfordrer vi til, at man bruger den fornødne tid til at sætte sig grundigt ind i vores salgsbetingelser, før man køber staudemåtter.

FL Staudemåtter vil løbende udvikle sig og afspejle årstiden og levere en fuldt levedygtig flerårig blomstereng. Måtterne sås med det fulde artsudvalg som beskrevet i kataloget, men man må forvente, at flere af arterne først viser sig i løbet af vækstperioden. Nogle spirer først efter at måtten er plantet på det endelige voksested og ofte endda senere. Staudemåtten leveres inden planterne går i blomst, og de grønne planter vil være klippet ned til en passende højde før leveringen. Måtterne leveres på paller klar til at blive plantet ud. Vi satser på at være mest muligt præcise med at levere måtter i de ønskede mål, men de angivne dimensioner vil kun være omtrentlige.

Leopolds Rullegræs og dermed Florum forbeholder sig ret til at ændre sammensætningen af enhver frøblanding til enhver tid og uden videre tilbagemelding til kunderne. Enhver ændring, der ikke direkte påvirker en given frøblandings egnethed til den givne lokation, kan ikke lægges til grundlag for nogen form for anke eller krav om erstatning.

1.  Anvendelse

Salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse ved enhver salgsaftale med Leopolds Rullegræs, medmindre de skriftligt er fraveget. Med mindre andet er aftalt, er tilbud gældende i 30 dage fra afgivelse. Oplysninger i produktinformation og brochure-materiale er kun bindende i det omfang, aftalen udtrykkeligt henviser til dem.

2. Levering, priser, mm.

Vi forbeholder os ret til at ændre alle priser, indtil ordren er afgivet af kunden, hvorefter prisen ligger fast. Der vil blive afregnet moms og afgifter efter gældende satser of regler på alle ordre.

Er ingen særlig aftale indgået, sker levering ab Ringsted. Leopolds Rullegræs forbeholder sig ret til at foretage prisændringer til enhver tid. Sker leverancen på paller, vil disse blive debiteret til gældende pris ved levering og krediteres til samme pris ved returnering. Der opkræves et ekspeditionsgebyr på kr. 50,- ekskl. moms.

Hvis Leopolds Rullegræs skal afhente paller retur på Sjælland, opkræves et gebyr på kr. 225, - ekskl. moms. Pallerne vil blive afhentet ved lejlighed. Pallerne skal stå stablet på asfalt eller fliser.

3. Betaling

Der betales et ikke-refunderbart depositum på 50 procent, når ordren afgives. Dette depositum sikrer, at den fornødne produktion startes og at der er reserveret det ønskede areal med staudemåtter til kunden. Det resterende beløb betales af kunden, før leveringen finder sted.

Fortrydelsesret - Kunden kan fortryde sin ordre på et vilkårligt tidspunkt inden levering, men med den konsekvens, at det indbetalte depositum er tabt.

Leopolds Rullegræs er berettiget til når som helst at forlange kontant betaling. Ved ejerskifte eller forretningsophør forfalder det skyldige beløb altid til omgående betaling. Betaler køber ikke til den aftalte tid, har Leopolds Rullegræs krav på månedlig morarente fra forfaldsdag samt eventuelle påløbne rykkergebyrer og inkassoomkostninger.

4. Leveringstid

Leveringstidspunkt aftales som hovedregel individuelt. Levering 2 dage før eller 8 dage efter det aftalte leveringstidspunkt anses for rettidig levering. Krav om erstatning som følge af forsinkelse kan ikke gøres gældende ud over den aftalte købssum for den forsinkede del af leverancen. Skyldes forsinkelsen de i pkt. 8 anførte omstændigheder eller købers forhold, forlænges leveringstiden med den tid de nævnte årsager til hindringen varer.

5. Produktkvalitet

Leopolds Rullegræs leverer alle produkter og ydelser i god og normal kvalitet. For nedenstående produkttype gælder følgende særlige forhold og begrænsninger i Leopolds Rullegræs ansvar.

Enhver form for rådgivning ydet af Florum.dk eller Leopolds Rullegræs angående staudemåtternes egenskaber og egnethed for det aktuelle plantested er udelukkende vejledende og udgør derfor ikke nogen form for garanti - hverken direkte eller indirekte. Det er op til kunden selv at afgøre, om den valgte type af staudemåtter er velegnet til brug i den aktuelle sammenhæng. Man opfordres derfor til at nærlæse vejlednings- og informationsmateriale om staudemåtter, før man afgiver sin ordre. Om muligt henviser Florum.dk gerne til en lokation, hvor man kan besigtige et færdigt staudebed.

Leopolds Rullegræs er uden ansvar for mangelfuld plantevækst, der skyldes mangelfuld/utilstrækkelig jordbehandling, mangler ved jordbundens egenskaber, alle former for færdsel, kemiske eller fysiske skader, sygdoms- og insektangreb eller andre forhold, som Florum.dk er uden indflydelse på.  Leopolds Rullegræs gør udtrykkelig opmærksom på, at staudemåtternes holdbarhed er meget begrænset, når det ligger på pallen.  Staudemåtter er et sårbart naturprodukt, som skal plantes korrekt på et passende klargjort jordstykke. Denne planting skal ske umiddelbart efter leveringen af staudemåtten. Staudemåtten har behov for grundig gennemvanding senest seks timer efter leveringen, og måtten skal løbende holdes fugtig i moderat omfang i den første tid. 

Efter udlægning af staudemåtten overtager kunden det fulde ansvar for det forsatte pleje og vedligeholdelse. Såfremt der påvises mangler, som Leopolds Rullegræs kan gøres ansvarlig for ved en leverance eller ydelse, påtager Leopolds Rullegræs sig efter eget valg vederlagsfri omlevering eller afhjælpning.  Leopolds Rullegræs har intet ansvar for mangler herudover. Krav om ophævelse, erstatning, godtgørelse af andet direkte eller indirekte tab og prisafslag, kan køber ikke rette mod Leopolds Rullegræs. Krav for mangler kan ikke gøres gældende efter 2 dage regnet fra leveringsdatoen.

6. Produktansvar

Leopolds Rullegræs er kun ansvarlig for personskader i det omfang, der følger af lov om produktansvar for tingskader, der ikke er omfattet af nævnte produktansvarslov, herunder erhvervstingsskader på fast ejendom, løsøre, afgrøder, dyr, mm. I den udstrækning Leopolds Rullegræs måtte blive pålagt produktansvar overfor tredjemand, er køber forpligtet til at holde Leopolds Rullegræs skadesløs i samme omfang som Leopolds Rullegræs ansvar er begrænset i henhold til.  Begrænsningerne gælder dog ikke, hvis Leopolds Rullegræs har handlet groft uagtsomt.  Leopolds Rullegræs og køber er forpligtet til at lade sig sagsøge ved den domstol som behandler erstatningskrav, der er rejst mod en af parterne på grund af skade, som påstås forårsaget af leverancen.

7. Generelt

Leopolds Rullegræs ansvar for mangler og skader er begrænset til de i pkt. 5 & 6 nævnte. Leopolds Rullegræs er i intet tilfælde ansvarlig for indirekte skader forårsaget af leverancer, herunder driftstab, tabt arbejdsfortjeneste, andre økonomiske konsekvenstab mv. Denne begrænsning gælder ikke hvis Leopolds Rullegræs har handlet groft uagtsomt.

8. Forbehold

Leopolds Rullegræs hæfter ikke for manglende opfyldelse af sin forpligtelser som følge af nogen årsag, der ligger uden for Leopolds Rullegræs kontrol, herunder driftsforstyrrelse, manglende eller forsinkede leverancer, ugunstige vejrforhold, sygdoms- eller insektangreb, mangel på arbejdskraft og drivkraft mm. og denne årsag er egnet til at øve indflydelse på aftalens opfyldelse.

9. Undersøgelsespligt og reklamationer

Køber har pligt til straks ved leverancens modtagelse at foretage en grundig undersøgelse af leverancen. Reklamationer over fejlekspedition og mængdedifference skal være Leopolds Rullegræs i hænde inden leverancen tages i brug. Reklamationer over forhold der kan ses på varen må meddeles til Leopolds Rullegræs straks efter levering og før ibrugtagning. Øvrige reklamationer skal ske uden ugrundet ophold og senest 8 dage efter, at det forhold, der giver anledning til reklamation, er eller burde være konstateret.